زنبور پارازیت

 نام فارسی : زنبور پارازیت

نام انگلیسی : Melittobia acasta Walker

این حشره کوچک کمی بیشتر از یک میلیمتر اندازه داردو پارازیت سلولهای شاخون زنبور عسل و دیگر زنبوران وحشی میباشد . ماده های این حشره بلندتر از نره ها می باشند و رنگ تیره تری دارن و نره ها نیز دارای شاخکهای بلند میباشند و دارای بالهایی که آنها را قادر به پرواز کردن نمی کند ، لارو و تخم این حشره معمولا کوچکتر از لارو میزبان میباشد . ماده های زنبور پارازیت  اغلب قبل از شفیرگی وارد سلولهای لارو میزبان شده و از طریق تخم گذاری بروی بدن لارو و سوراخ کردن بدن لارو باعث فلج شدن لارو می شود و رشد آن را متوقف میکند این حشره در طول زندگی خود صدها تخم میگذارد و باعث ازبین رفتن کلنی زنبورها میشود به طوری که در کشور آمریکا از آن به عنوان دشمن بالقوهزنبور عسل یاد میشود میزبان زنبور پارازیت بسیار متنوع است که شامل انواع زنبورها و واسپ های اجتماعی و انفرادی میشود.

مقابله با آفت: 

شما میتوانید با گذاشتن لامپای آلترا ویولت در بالای یک چسب قوی و یا ظرف آب آنها را گیر انداخته و از بین ببرید و یا از نوارهای سمی دی کلرووس در کنترل جمعیت این زنبور استفاده کنید.