شب پره هندی

نام فارسی : شب پره هندی

نام انگلیسی : Indian meal moth

نام علمی : Plodia interpunctella

این آفت در تمام دنیا یافت می شود و يکي از آفات انباري روي خشکبار ، غلات ، بذرها ،  و  شان کندوي عسل مي باشد.

مرفولوژی:

حشره کامل شب پره اي است به طول ۸ ميليمتر و عرض آن با بالهاي باز ۱۶ تا ۲۰ ميلي متر است . يک سوم بالهاي جلوي از جهت قاعده به رنگ خاکستري روشن و دو سوم بقيه به رنگ قهوه اي متمايل به قرمز است

در زمان استراحت بالها در اطراف بدن تا مي شود و يک سوم بالايي آنها به شکل لکه خاکستري رنگ به نظر مي رسد . و شاخک در اين موقع در روي بالها تا شده است . بالهاي زيري خاکستري يک دست مايل به زرد است و ريشکهاي کناره آن زياد طويل نيست

لارو جوان به طول ۱ ميليمتر و لارو کامل به طول ۱۴ تا ۱۷ ميليمتر به رنگ سفيد کثيف و يا صورتي کمرنگ است . سر و پشت سينه اول و پاهاي اصلي به رنگ زرد مايل به قهوه اي و تمام حلقه هاي بدن داراي موهاي بلندي است و پاهاي شکمي داراي قلابهايي مي باشد .

اندازه تخمها بين ۰٫۱ تا ۳٫۵ ميباشد . اغلب حشرات بالغ تغذيه نمي کنند و به طور متوسط ۷ روز زندگي ميکنند . اگر حشره ماده از شهد گلها تغذيه کند ميتواند تا ۱۴ روز زندگي کند و تا ۱۱۰۰ تخم بگذارد

هر چرخه زندگي بين ۱۸ تا ۶۰ روز طول ميکشد ، ۲ تا ۸ نسل در سال مي تواند داشته باشد . يک ماده بالقوه‌ مي تواند در كمتر از دو ماه ۶۷۵۰۰۰۰ لارو توليد کند . حل تصور بکني تغذيه اينها را اگر همه زنده بمانند

لاروا خورنده هاي توانمندي مي باشند . مرحله لاروي د ر دماي ۳۰ درجه سانتي گراد ۶ روز مي تواند باشد اما در درجات پايين تر تا ۲۸ روز طول ميکشد

بعد از پيدايش ماده ها فرموني ترشح ميکنند که باعث جدب نرها مي گردد . اين فرمن مهم ترين عامل در ساخت سموم براي کنترل اين حشره است.

حشرات کامل سه روز پس از پديدار شدن جفت گيري ميکنند و شبپره ماده از ۴۰ تا ۵۰۰ عدد تخم و به طور متوسط ۱۵۰ عدد تخم به طور منفرد يا در دسته هاي ۱۱ تا ۳۰ عددي روي مواد خوراکي ميگذارد .در شرايط مناسب تخمها پس از سه روز کامل مي شوند و در محيطهاي نا مناسب ممکن است ۱۵ روز بعد کامل شوند

اين حشره فعاليت شبانه دارد و روزها را روي مواد غذايي و ديوارهاي انبار بدون فعاليت ميگذراند . طول دوره لاروي بر حسب درجه حرارت محيط و نوع غذا تغيير ميکند و در شرايط مناسب ۲۵ تا ۳۰ روز است . اغلب ديده شده است که نشو و نماي لاروهاي شبپره هندي از نظم معيني خارج نمي شود

لاروهايي که همزمان از تخم خارج مي شوند با وجود اينکه از لحاظ موقعيت محيط زيست و نوع تغذيه در شرايط کاملا برابر قرار مي گيرند هر يک از رشد و نمو مشخص به خود دارد به طوري که در مدت ۲ ماه بعضي به سن دوم ، برخي به سن سوم و گروهي به سن جهارم ميرسند . پس از اين مدت لارو پيله ابريشمي نازک تشکيل ميشود و در آن شفيره مي شود و پس از چهار روز تا چهار هفته حشره کامل خارج مي شود . به اين ترتيب اين حشره در شرايت مناسب مي تواند در مدت ۴۰ روز تکامل خود را به پايان برساند و در سال ۲ تا ۵ نسل داشته باشد

  • کنترل آفت:

نگه داري مواد داخل ظروف دربسته در کنترل آفت موثر است

اگر يک توده آلوده به شب‌پره هندي که شامل تمام مراحل زيستي است ، به مدت ۱/۵-۲ ساعت در -۱۵ درجه سانتي‌گراد قرار گيرد، مراحل مختلف شب‌پره هندي از بين خواهند رفت