نژادهای زنبور عسل

 نژادهای زنبور عسل :

  1.  زنبور عسل معمولی یا اروپایی(Apis mellifera)
  2.  زنبور عسل شرقی یا هندی (Apis cerana)
  3.  زنبور عسل بزرگ (Apis dorsata)
  4. زنبور عسل کوچک(Apis florea)
  5. زنبور عسل کوچولو(Apis andreniformis) که اخیرا در چین شناخته شده و از نظر شکل شناسی با A.florea تفاوت دارد.

زنبور عسل معمولی یا اروپایی مهمترین گونه شناسایی شده زنبور عسل است که عمده مباحث مربوط به پرورش زنبور عسل مربوط به همین گونه است.

گونه اروپایی و هندی می توانند درون کندو زندگی کرده و از نظر اقتصادی برای انسان حائز اهمیتند ولی سه گونه بعدی به صورت آزاد در طبیعت زندگی کرده و قادر به زندگی درون کندو نیستند.

 نژادهای معروف از گونه زنبورعسل معمولی یا اروپایی :

  1.  زنبور عسل سیاه (A.m.mellifera)
  2.  زنبور عسل ایتالیایی (A.m.ligustica)
  3.  زنبور قفقازی (A.m.caucasica)
  4.  زنبور عسل کارنیولان (A.m.carnica)
  5.  زنبور عسل ایرانی(A.m.mede&persica)