آرشیو موضوعی: خواص عسل

تشخيص عسل

اگر عسل از خصوصیتهای خاص استانداردهای كیفی قانونی خود تجاوز نماید، اكثراً تشخيص عسل تقلبي ساده است.